Overlegwet

Op 1 januari 2009 is de nieuwe Wet op het Overleg Huurders Verhuurder (WOHV), kortweg de Overlegwet genoemd, van kracht geworden. Hierin is de relatie en de bepalingen over het overleg tussen huurders en verhuurders wettelijk vastgelegd.

De corporatie moet de betrokken huurdersorganisatie(s) en bewonerscommissies uit eigen beweging informeren over de meerjarenplanning, het overzicht van voorgenomen activiteiten, de jaarrekening en het jaarverslag, het volkshuisvestingsverslag, het overzicht van cijfermatige kerngegevens en de prognoses op volkshuisvestings- en financieel gebied. De huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben recht op overleg over de verstrekte informatie en mogen hierover advies uitbrengen. Dit is geen gekwalificeerd adviesrecht, dat wil zeggen dat de corporatie niet verplicht is te motiveren waarom zij een advies niet overneemt.