Maatschappelijk Platform LEKSTEDEwonen

LEKSTEDEwonen maakt gebruik van een Maatschappelijk Platform, dat statutair is aangesteld. Het Platform bestaat uit diverse vertegenwoordigers, waarmee periodiek de voortgang voor de prestatievelden van LEKSTEDEwonen wordt besproken. De leden functioneren als klankbord voor de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen.
VACATURE: twee enthousiaste MPL-leden gezocht

Taken Platform

De belangrijkste (statutaire) taak van het Maatschappelijk Platform LEKSTEDEwonen is het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen. De prestaties van de corporatie worden onder de loep genomen en actuele maatschappelijke onderwerpen worden interactief uitgediept. Hierbij staat vooral de visie van het Platform op de ontwikkelingen op het terrein van wonen, zorg en welzijn in Vianen en de regio centraal. Minimaal twee keer per jaar vergadert het Platform met de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen over deze actuele maatschappelijke onderwerpen, waarbij minimaal één keer ook het Huurdersberaad deelneemt.
Daarnaast heeft het Maatschappelijk Platform LEKSTEDEwonen op grond van de statuten onder andere de volgende bevoegdheden: De raad van commissarissen en de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd adviseren. Een gekwalificeerd advies uit te brengen over besluiten met een zwaarwegend belang.

Samenstelling
Het Maatschappelijk Platform LEKSTEDEwonen wordt ingevuld op basis van profielen. De profielen worden vastgesteld met inachtneming van maatschappelijke en volkshuisvestelijke ontwikkelingen, waarbij kennis en ervaring op ondermeer de volgende gebieden zoveel als mogelijk worden ingevuld: multiculturele samenleving, zorg, welzijn, onderwijs, vluchtelingenwerk, architectuur, vastgoed, ouderen, jongeren, starters, financien, economie, trends en ontwikkelingen, ondernemerschap, bestuur, milieu en duurzaamheid alsmede natuur en veiligheid. Een deel van de leden zijn huurders, die worden voorgedragen door het Huurdersberaad. Overige leden worden aangezocht en voorgedragen door een benoemingscommissie.

De samenstelling per 1 december 2018 is als volgt:
- Mevrouw J. Beijen
- De heer C. Bouwstra
- De heer B. den Breejen *
- De heer F. Docter *
- Mevrouw I. Heil
- Mevrouw A.G.M. Jansen-Bakker
- Mevrouw P.H.A. de Jong
- De heer J. de Ridder
- De heer T. van Oosten
- De heer R. Versluis
- De heer B. Ververs
- De heer T. Wammes *
- De heer M. van Wulfften - Palthe

* Afgevaardigden namens Huurdersberaad