Geen objecten gevonden

Zeven partijen ondertekenen Meerjarige Prestatieafspraken

Publicatiedatum: 24-12-2021

Aandacht voor betaalbare woningen, prettig wonen, woonlasten beperken en zorgen voor voldoende huurwoningen in de kernen van gemeente Vijfheerenlanden. Dat zijn enkele belangrijke afspraken en ambities die de gemeente Vijfheerenlanden, huurders en woningcorporaties hebben vastgelegd in de Meerjarige Prestatieafspraken 2021-2024. Om de maatschappelijke volkshuisvestelijke opgaven gezamenlijk te realiseren worden de concrete acties jaarlijks opgenomen in een Uitvoeringsprogramma.

Van jaarlijks naar meerjarig

Fien Wonen, KleurrijkWonen en LEKSTEDEwonen maken elk jaar afspraken met de huurdersorganisaties en de gemeente Vijfheerenlanden over de prestaties die ze leveren. Dit is zo geregeld in de Woningwet. Elk jaar brengen de corporaties ‘een bod’ uit voor de prestatieafspraken voor het aankomende jaar. De prestatieafspraken zijn wederkerig: de corporaties maken afspraken over de prestaties die zij willen leveren, maar zij vragen ook tegenprestaties van de gemeente. Dit jaar hebben de betrokkenen veelvuldig overlegd, ambities geformuleerd en gezamenlijke afspraken gemaakt. Dit heeft geresulteerd in de ‘Meerjarige Prestatieafspraken Vijfheerenlanden 2021-2024 die op 22 december digitaal zijn ondertekend door de zeven partijen.

Samen aan de slag

De gemeente, drie huurdersorganisaties (HBL, HBZ en HL) en drie corporaties weten hoe belangrijk het is dat iedereen in de gemeente Vijfheerenlanden prettig woont. Zij zetten zich hier volledig voor in en met de meerjarige prestatieafspraken wordt dat opnieuw bekrachtigd.

Gemeente Vijfheerenlanden: “Dit jaar hebben we grote stappen gezet in de samenwerking tussen de zeven partijen. Het was een intensief proces. Er is veel tijd en energie gaan zitten in het maken van deze meerjarige afspraken. Maar door deze tijd te nemen kunnen we nu samen aan de slag met de uitvoering en zo betaalbare en passende woonruimte te bieden aan onze inwoners. Daar hebben wij alle vertrouwen in.”

De huurdersorganisaties vinden betaalbaarheid en beschikbaarheid erg belangrijk. “Wij hebben vooral ingezet op het beperken van de woonlasten, zoals de huurprijzen, energiekosten en lokale belastingen. Ook het zorgen voor voldoende (nieuwe) sociale huurwoningen in de kernen van de gemeente was één van onze speerpunten. Daar is uiteindelijk invulling aan gegeven.”

Woningcorporaties zijn er voor de huidige en toekomstige huurders die aangewezen zijn op of kiezen voor een (sociale) huurwoning. “Wij zorgen voor een betaalbare woning, passend bij de bewoner(s), klaar voor de toekomst en in een buurt waar het prettig (samen)wonen is. Met deze prestatieafspraken en de samenwerking met gemeente en huurdersorganisaties kunnen we daar actief invulling aan geven”.

Zes thema’s

De afspraken zijn verdeeld over de thema’s betaalbaarheid, beschikbaarheid, bijzondere doelgroepen, duurzaamheid, leefbaarheid en participatie. Kortgezegd willen de samenwerkende partijen iedereen betaalbare woonruimte bieden in alle kernen, ook voor bijzondere doelgroepen. Natuurlijk speelt duurzaamheid een belangrijke rol voor bestaande en nieuw te bouwen woningen. Dit biedt samen met andere maatregelen een mooie kans om de woonlasten voor huurders te verlagen. Prettig wonen is een belangrijk thema, zoals activiteiten die de leefbaarheid in een kern ten goede komen en (bewoners)initiatieven voor nieuwe woonvormen.
Meer weten? Hieronder kunt u de documenten downloaden:
Meerjarige Prestatieafspraken 2021-2024
Uitvoeringsprogramma 2022

Deel deze pagina