Onze dienstverlening en corona: KLIK HIER

Geen objecten gevonden

Governance

De rechtsvorm van LEKSTEDEwonen is een stichting. De stichting is een Toegelaten Instelling die uitsluitend werkzaam is  op het gebied van volkshuisvesting, zoals gedefinieerd in de Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV). Bekijk de statuten van Stichting LEKSTEDEwonen.

Raad van Commissarissen

Het bestuur van Stichting LEKSTEDEwonen wordt gevormd door de directeur (bestuurder). De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op de bestuurder en op de algemene gang van zaken van stichting LEKSTEDEwonen en de met haar verbonden ondernemingen. Tevens staat zij de bestuurder met raad terzijde. De Raad van Commissarissen onderschrijft het toepassen van de landelijke Governancecode Woningcorporaties. In het belang van deugdelijk en goed ondernemerschap worden de principes van de in de Governancecode vastgestelde beginselen onderschreven. Daaronder wordt verstaan: Integer en transparant handelen door de bestuurder, een goed toezicht op het ondernemingsbestuur en het afleggen van verantwoording over het uitgeoefende toezicht.
U kunt de profielschetsen van de Raad van Commissarissen downloaden.

Integriteitscode 

Bestuur en management zijn zich bewust van hun maatschappelijk positie, verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie. Zij zullen uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van LEKSTEDEwonen schaden en bevorderen ook dat de medewerkers zich volgens deze norm gedragen. Hiervoor is een integriteitscode opgesteld.

Klokkenluidersregeling

De Raad van Commissarissen draagt er zorg voor dat medewerkers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiƫle aard binnen de corporatie aan de Raad van Comissarissen of aan een door hem aangewezen functionaris. Dit is geregeld in de klokkenluidersregeling.

Procuratieregeling

In de procuratieregeling is vastgelegd wie voor LEKSTEDEwonen contractuele verplichtingen kan aangaan en tot welk bedrag. In de bijlage bij de procuratieregeling staat een overzicht van de bevoegde personen, op welke afdeling zij werkzaam zijn en tot wat de bevoegdheid inhoudt.

Accountant

De Raad van Commissarissen benoemt de accountant. De opdracht aan de accountant voorziet onder andere in de jaarlijkse controle van het jaarverslag en de jaarrekening. De accountant is aanwezig in de vergadering van de Raad van Commissarissen waarin de raad besluit over de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening. U kunt onze jaarverslagen downloaden.

Visitatie

LEKSTEDEwonen heeft najaar 2019 voor de derde keer een visitatie laten uitvoeren. De beoordeling van onze maatschappelijke prestaties vindt plaats op basis van een groot aantal documenten en gesprekken met belanghebbenden. Onze prestaties in 2015 tot en met 2018 worden gemiddeld met een 7,7 gewaardeerd en door belanghebbenden worden we gekwalificeerd als een open en toegankelijke corporatie. U kunt het visitatierapport 2015-2018 hier downloaden.

Autoriteit woningcorporaties

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) ziet er op toe dat woningcorporaties zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Nu en in de toekomst. Het Aw houdt toezicht op het gedrag van woningcorporaties en op hun financiƫle beheer op basis van het gemeenschappelijk beoordelingskader. Dit doet ze door verschillende risicogebieden in onderlinge samenhang te onderzoeken. Bekijk hier de toezichtbrief die LEKSTEDEwonen in 2020 van de Aw heeft ontvangen.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden