Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen LEKSTEDEwonen en raadpleegt daarbij ook het Maatschappelijk Platform.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op de bestuurder en op de algemene gang van zaken van LEKSTEDEwonen en de met haar verbonden ondernemingen. Ook staat zij de bestuurder met raad terzijde. De Raad werkt volgens de Governancecode Woningcorporaties.
De Raad bespreekt met het Maatschappelijk Platform LEKSTEDEwonen de bijdrage van LEKSTEDEwonen aan de prestaties op het gebied van: de huisvesting van de primaire doelgroep, de kwaliteit van de woningen, leefbaarheid in wijken en buurten, wonen en zorg, het betrekken van bewoners bij beleid en beheer en ook over de richting waarin LEKSTEDEwonen koerst. 

Samenstelling

De samenstelling van de Raad van Commissarissen per 1 januari 2019:
- De heer mr. A.H. Brouwer (voorzitter)
  Maatschappelijk middenveld, wonen en openbaar bestuur
- De heer drs. ing. N.A.A. Jansen (lid)
  FinanciĆ«n en (sociaal en maatschappelijke) projectontwikkeling
- De heer S. Klop (lid) *
  FinanciĆ«n en Control
- Mevrouw drs. M.M.A. Rovers (lid) *
  Volkshuisvesting en bedrijfsvoering
- Mevrouw mr. C.N. Siewers (vicevoorzitter)
  Juridische zaken met vastgoed / corporate governance deskundigheid

* Beiden zijn benoemd op voordracht van het Huurdersberaad

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden